ماینور وایت عکاس ، محقق ، شاعر و منتقد آمریکایی (2)

مرد جوانی که داشت یکی از عکس هایم را نگاه