آرزوی خوشبختی برای شما جوانان ایرانزمین وکل جهان ازطرف مدیریت وپرسنل آتلیه ویهان

عزیزان درمطالبی کوتاه سعی میکنیم شماراخسته نکنیم ولی مفید باشیم

امروزه بسیاری از عکاسان محترم با توجه به اینکه فضای مشخصی مثل آتلیه برای عکاسی نامزدی یاغقد دراختیار ندارندبه زوجهای جوان پیشنهادهای میدهند که شاید روی کاغذ هزینه هاراپایین بیاورد ولی واقعیت چیز دیگریست مخصوصا عکاسانی که ازطرف دفاترعقد وتالارها به شما معرفی میشود

اکثریت فاقدمجوزاتحادیه عکسان وفیلمبرداران تهران میباشند

حتما به شما پیشنهاد فایل عکس میدهند ومیگویند چاپ میخاین چکار فایل که بهتره

حتما مبلغ پیشنهادی عکاسی وفیلمبرداریی پایین تربه شما پیشنهاد میدهند چرا که هزینه چاپ، طراحی، لوکیشن هزینه عضویت اتحادیه، اجاره دفتر ،آتلیه برای عکاسی عوارض شهرداری مالیات سالیانه،حقوق عکاس حرفه ای،حقوق منتاژکارحرفه ای،حقوق فتوشاپکارحرفه ای،بیمه همکاران راندارند

بااین حال آیا درآخر با همین قیمت کم به نظر شما به نفع عزیزانی هستش که میخواهند درشروع زندگی نخستین عکسهای دونفره وبه یادماندنی وحرفه ای داشته باشندکه یک عمربادیدن آن لذت ببرند

به عنوان کسی که 19 سال درزمینه عکاسی وفیلمبرداری ازمراسم عروسی،مراسم عقدونامزدی تمام مراحل فنی عکاسی وفیلمبرداری رادراتحادیه عکاسان تهران بزرگ گذرانده ام ودراین مسیر تجربه کسب کرده ام قطعا میگویم خیر خیر

برای گفتهای خود چندین دلیل قانع کننده دارم که حتما در نوشته بعدی کاملا به عرض شما میرسانم چراکه با طولانی شدن مطلب در این مقاله شمارا خسته کرده وازحوصله شما خارج میشود.آتلیه ویهان