به نام آنکه شادی را به ما یادداد

یکی اززیبایهای فرهنگ ایرانی مواجه شدن هرساله با مراسمهای سنتی مثل یلدا.شب چله هستش تاریخ ما پراست از بهانه های مختلف برای شادی وشادبودن گذشته از مساعل اقتصادی هرکدام ازما به اندازه توان میتوانیم در کنار خانواده این مراسمهای سنتی رادرکنار خانواده جشن بگیریم وشادی رابه به خانواده هدیه کنیم.

یکی ازکارهای زیبای ماایرانیها برای شب یلدا عکاسی با خانواده باتم یلداهستش که این عکاسی میتواندبا تم یلداآماده درآتلیهای عکاسی باشد ویابادیزاینی که خانواده هاخودباسلیقه درمنزل درشب یلداآماده کرده اند انجام شود مجموعه آتلیه ویهان هرساله برای مراسمهای سنتی ازجمله یلدا که ترفداران خاص خوددربین مشتریان عزیزمون رو داره تم یلدا رادرمحیط آتلیه اجرامیکند دکوریلدای ماازابتدای آذرماه آماده عکاسی شب یلدامیباشد شما عزیزان جهت عکاسی یلدا برای فرزندان یاباخانواده محترم میتوانید باتماس بامجموعه آتلیه ویهان وقت موردنظرجهت عکاسی بادکوریلدارزروکنیدکیفت عکس وزیبای تم شب یلدادرآتلیه ویهان رابه نظر شمامشتریان عزیزمیسپاریم ولی یکی از مزایای عکاسی شب یلدادرآتلیه ویهان این است که این مجموعه هرساله بنابر رنگ ودیزاین شب یلدا برای مشتریان خود لباس مخصوص عکاسی شب یلدادرنظرگرفته وخانوادهابرای عکاسی باتم یلدای ما نیاز به هزینه کردوخرید لباس مخصوص شب یلداندارنداستفاده از این لباسها فقط برای عکاسی درآتلیه وبا تم یلدا هزینه ندارد این نکته را به عرض رساندیم چراکه مجموعه ویهان لباسهای دیگری مثل ست مادرفرزند هم دارد که شامل ورودی جداگانه است قابل توجه اینکه لباسهای مخصوص شب یلدا به هیچ عنوان برای خارج از آتلیه اجاره داده نمیشود.آتلیه ویهان

عکس خانوادگی

بهترین ژست های عکاسی خانوادگی،