مشتریات محترم آتلیه ویهان دکوریلداوکریسمس آماده عکاسی است حتما جهت عکاسی ازقبل بادفتر آتلیه هماهنگ کرده تادر روزموردنظربدون هیچ استری آماده عکاسی شوید