آتلیه عروس

یکی ازویژگیهایی که آتلیه ویهان رادرزمینه فیلمبرداری وعکاسی ازمجالس ازهمکاران دیگر منفک کرده است اجرای کامل برنامه فیلمبرداری وعکاسی میکس ومونتاژ روتوش وطراحی توسط پرسنل خود آتلیه میباشد توضیح اینکه جهت فیلمبرداری در هیچ شرایطی از همکاران ویزیتی وجهت میکس ومونتاژاز موارد خارج از مجموعه ویهان استفاده نمیشود