آتلیه کودک

فضای باز و وسیع آتلیه عکاسی ویهان باعث شده که کودکان پس از حضور. احساس دلتنگی نکرده واز محیط کودکانه که برای آنها ایجاد شده آنهاراسرگرم تاعکاس کودک ما .باصبر حصله وبااخلاقی ستودنی بهترین ژستهارا اجراکند تاشما پدران ومادران عزیز از عکاسی کودک خود، رضایت کامل داشته ولحضه های ماندگاررابه یادگار ببرید