آتلیه ی ویهان نمونه دکورهای خودرا بعد از دو ماه در سایت وشبکه های مجازی قرار میدهد بعلت کپی برداری از دکور ها ولباسها ی مخصوص آتلیه ویهان