آتلیه ی کودک . آتلیه ی ویهان روز خبرنگار را به همه این عزیزان تبریک میگوید