آتلیه بارداری.قابل ذکراست آتلیه ویهان درکنار فعالیت عکاسی وفیلمبرداری ازمجالس وعکاسی کودک ونوزاد .عکاسی بارداری راهم توسط عکاس خلاق وباحوصله خود انجام میدهد