بازهم جشنواره مجموعه آتلیه ویهان جشنواره بهاره رابه نام عیدتاعید ویژقراردادهای ثبت شده ازعیدمبعث تاعیدفطربرگزارمیکند

دراین جشنواره به عروس ودامادهای عزیزی که ازمنوی طلای مااستفاده کنند یک عدد تابلوی 60.90 بانور تقدیم میشود

وهمچنین به عروس ودامادهای عزیزی که ازمنوی نقره ای مااستفاده کنند یک عددتابلوی 40.60 بانور تقدیم میشود