عکاسی بارداری رابه آخرین روزهای ماه آخر نگذارید زیرا درخیلی ازموارد اتفاق افتاده مشتری عزیزما جهت عکاسی بارداری وقت رزرو کرده ولی به دلیل اینکه دیر اقدام کرده وبه خاطر اتفاقاطی که ممکن است برای همه درماه آخر به وجود بیاید مادر راهی بیمارستان شده برای بدنیا آمدن نوزاد. وموفق به عکاسی ازشرایط فیزیکی دوران زیبای بارداری نشده است.

شمابامشاوره گرفتن از عکاسان تخصصی آتلیه عکاسی ویهان میتوانید برنامه ریزی دقیق جهت عکاسی بارداری عکاسی نوزاد عکاسی کودک ودرمراحل بعد داشته باشید