تنها 14روز جهت شرکت در مسابقه عکاسی آتلیه ویهان باقی مانده جهت شرکت وبرنده شدن کافیست یکی از عکسهای خود بازمیمه هفت سین رابه آیدی کانال تلگرام مابفرستید وپس از قرارگرفتن درکانال عکس رابه گروهها وکانالهای دوستان وآشنایان ارسال کنید تاتعدادبازدید آن بالارفته چراکه معیار انتخاب نفرات اول تاپانزدهم بیشترین بازدید است

مجموعه آتلیه عکاسی ویهان باآتلیه کودک آتلیه بارداری آتلیه اسپرت آتلیه عروس درخدمت شماست