پیرواطلاعیه های قبلی درراستای بالابردن اطلاعات مشتریان عزیز قابل ذکراست گول دکوراسیون های شیک و شکیل عکاسی رانخورید هرچند این مورد درهمه مشاغل صدق میکند ولی درمورد مشاغل عکاسی وفیلمبرداری به دلیل فنی بودن کار وترکیبی ازتجربه زیبابودن دکوراسیون نمیتواند دلیل بر تخصصی بودن مجموعه باشد شمابابازدید ازنمونه کارهای موجود درآتلیه که آن هم باید به یقین برسید که کار عکاسی مربوط به همان مجموعه است تصمیم به ادامه کار باآتلیه عکاسی رابگیرید