عکس ثبت یکصدم ازلحظه های شیرین زندگیست

همراهان عزیز پیرومطالب قبل درخصصوص ابزارهای مورد نیاز یک آتلیه کودک مورد رضایت مشتری به عرض میرساند وسایل مورد استفاده درآتلیه کودک که بادست وبدن کودک برخورد دارد و درمواردی کودک آن وسیله رابه دهان خود میبرد باید برنامه مشخصی برای نظافت وپاکیزگی موارد ذکرشده داشته باشید چراکه درمواردی باعث انتقال بیماریهای پوستی به کودک دیگرشده که ازنظر وجدان کاری درپیشگاه خداوند باید پاسخگوباشید واز جنبه دیگر اینکه شاید دریگ مقطع عکاسی کودک. پدر ومادر وی به عملکردشمادرمورد نظافت صحیح وسایل عکاسی اعتراض نکنند ولی مشتری فقط همان یک بارتصمیم به عکاسی برای کودک خود گرفته وبرای فصول بعدی شمارابه عنوان یک آتلیه کودک مورد اعتماد قبول ندارد.