یکی دیگر ازویژگی های مهم که نیاز مبرم یک آتلیه عکاسی کودک میباشد عکاس خوش اخلاق وباحوصله بانو میباشد تابتواند باهرکودکی درهر شرایط سنی واخلاقی رابطه برقرارکندوبارفتارکودکانه خود کودک راآماده عکاسی کند