یکی ازنکات کلیدی در عکاسی کودک ایجاد فضای دلنشین که آن هم بستگی به متراژفضای داخلی آتلیه دارد که بتوان فضای مورد نظرراایجاد کرد ودرآن از لوکیشنهای جذاب کودکانه برای جذب کودکان جهت همکاری باعکاس ایجادکرد.باید کودک در ورود اولیه متوجه شود که وارد فضای ترسناک ازدید بچهها (مطب)دکتر نشده است .درمواردی مشاهده شده کودک برای عکاسی وارد آتلیه شده وبعد ازورود به عکاس ما گفته (خانم من قرص وشربتم رو خوردم )باتوجه به ذهنیت کودک ازفضای که درذهن خود ایجادکرده کارعکاسی کودک رابرای عکاس سخت میکند پس مانمیتوانیم دریک آتلیه عروس که دکورهای طراهی شده آن در ذهن کودک جایی ندارد کودک راباخودهمراه کرده وعکسهای خوبی رابگیریم .قابل ذکراست مجموعه آتلیه عکاسی ویهان تلاش کرده بادرنظرگرفتن اهمیت مواردذکرشده باایجاد فضای وسیع ودلنشین کودکانه روزخوب همراه بایک عکاسی خوب عکسهای خوبی رابه یادگار بگذارد.