خلاق.خاص.متعهد خاص بودن ازجمله خاصه های مشتریان عزیز آتلیه عکاسی ویهان است که مدیریت عکاسی ویهان طی ساله تجربه وبعداز گذراندن پیشرفته ترین کلاسهای عکاسی وفیلمبرداری در کمیسیونهای فنی اتحادیه عکاسان وفیلمبرداران تهران بهدست آمده .و خاص بودن در آتلیه ویهان یعنی شما در یک آتلیه کرایه ای عکاسی نکرده بلکه دریک آتلیه اختصاصی که دکورهای آن هیچ شباهتی به آتلیه های دیگر همکاران ندارد.ماحتی آتلیه مجموعه ویهان را به همکار اجاره نمیدهیم چراکه در پی خاص بودن مشتریان خود هستیم.