پیرو اطلاعیه قبل .ودرراستای بالابردن اطلاعات شما جهت انتخاب یک آتلیه عکاسی به روز ازنظر تجهیزات وکادر باحوصله وتخصصی به عرض میرسانیم که آتلیه عکاسی کودک ونوزاد میبایست دارای فضای کافی به طوری که کودک یانوزاددرانجا احساس دلتنگی نکند که مجموعه ویهان باایجاد چنین فضای توانسته ازکودکانی که حتی پدر مادرآنها ازادامه عکاسی خسته شده اند بهترن وخلاقانه ترین عکس رابه ثبت برساند