یک آتلیه تخصصی کودک برای موفقیت درجذب مشتری میبایست درابتداازیک عکاس کودک باحوصله وخلاق بهره ببردتابتواند رابطه خوبی باکودک درهرسنی که هست برقرار کند .وباترفندهای کودکانه سوژه راسرگرم وبخنداندوازبیقراری کودک خسته نشده وزمان کافی برای گرفتن عکسهای خلاقانه درنظر گرفته شود. که باتوجه به تجربه چند ساله عکاسان آتلیه ویهان درعکاسی وساخت کلیپ ویژه کودک ودارای تحصیلات مربوطه وموفقیت در گذراندن تمام دورهای تخصصی دراتحادیه عکاسان وفیلمبرداران تهران آماده انجام خدمات عکاسی کودک عکاسی نوزاد عکاسی بارداری میباشد