آتلیه ویهان باطراحی آتلیه وایترم جهت فیلمبرداری وعکاسی وساخت کیلیپ پیشکاری درآتلیه آماده پبت قرارداد باعروس ودامادهای عزیزمیباشد.از دیگر ویژگیهای این مجموعه طراحی چاپ وصحافی آلبوم ژورنال عروس میباشد که فقط وفقط توسط طراحان شاغل در مجموعه آتلیه ویهان زیر نظر عکاس وطراح سرکارخانم مددی فارغ تحصیل رشته مربوطه مجوز رسمی ازتمام کمیسیونهای فنی اتحادیه عکاسان وفیلمبرداران باتجربه ای ده ساله درزمینه عکاسی از عروس عکاسی اسپرت عکاسی ازکودک انجام میشود