دراین مقاله مطالبی آموزنده را برای پدرومادرهای عزیزکه دوست دارندعکاسی نوزادوکودک آنهابه موقع ودربهترین زمان انجام شودبه اطلاع میرسانیم

باتوجه به پی گیری وتماسهای پدرومادرهای عزیز بامجموعه آتلیه عکاسی ویهان درمورد چگونگی عکاسی کودک ونوزاد.عزیزان مثل مطالب قبل کوتاه عرض میکنم بهترین زمان عکاسی نوزادبین8تا15روزگیست دراین مورد هم مثل همه موارد جامعه کسانی که خودراصاحب نظر میدانند بدونه تجربه ایده های خودرابه پدرومادرکودک القا میکنند همراهان عزیز اگرمیخاهید درپایان یکسالگی کودک خود ازثبت عکسهای اوهمیشه خشحال ویادگاری به یادماندنی برای اوبه جابگزارید حتما عکاسی نوزادی رابین 8الی 15روزگی وعکاسی درشش ماهگی وعکاسی در9ماهگی وعکاسی درپایان یکسالگی کودکتان رافراموش نکنید ما بنابردلایلی به شماپیشنهادعکاسی درآتلیه به صورت هرماه رانمیدهیم که بعدا درموردش ودلایل آن خاهیم نوشت درصورتی که این چهاردوره پیشنهادی رابه موقع عکاسی کودک راانجام دهید هرگزدریکسالگی اوخودراسرزنش نمیکنید که چرازمانی که کودکم توپول شده بود دندان درآورده بود وغیره ازاوعکاسی نکردم .مطالب بیشتری برای عکاسی نوزاد عکاسی شش ماهگی عکاسی نه ماهگی وعکاسی کودک یکساله برای شما خواهیم نوشت.

شادباشید