مامانای باردار عزیز به چندنکته مهم برای بهترشدن عکاسیتون توجه کنید

1.حتما درپایان هفته29آتلیه موردنظرخودراانتخاب کنید وتاریخ ساعت و روز عکاسی بارداری رافیکس کنیدچراکه ممکن است درهفته های پایانی اتفاقاتی بیفتدازقبیل زایمان زودرس، توصیه های پزشکی،خالی نبودن تایم خالی برای رزرو آتلیه وموارد بسیاری دیگر…

2.توصیه میشودحتمادرصورتی که بارداری دوم یاسومتون هستش فرزندان دیگرراهم همراهتون برای عکاسی ببریدبعضی ازمشتریان مافکر میکنندکه این عکاسی مخصوص بارداری که بایدباهمسر انجام شوددرصورتی که باتوجه به تجربیات مابرگرفته ازبازخوردهای مشتریان عزیزدرصورتی که فرزندان دیگرهم همراه شماباشند یک حس خوب خانوادگی باهم بودن ودرانتظاربودن دسته جمعی ایجادمیشودکه درآینده دیدن این عکسها بسیارلذت بخش است توصیه هایی ازطرف دکتران روانشناس وجود دارد که بسیارشنیدنی وجذاب است بنده مطالعه کرده ام وبسیارمفیداست حتماشماهم وقت بزاریدومطالعه کنید عکاسی بارداری درکل یک عکاسی خانوادگی به حساب میاد

مطالب وتوصیه های عکاسی بارداری بسیار زیاداست ودریک مقاله شماراخسته وازخواندن آن پشیمان میشوید باماهمراه باشید درمقالهای دیگر درمورد آتلیه بارداری باهاتون صحبت میکنیم.آتلیه ویهان