علاوه بررسم عکاسی وثبت تصاویر خانوادگی درکنارتم یلداودرمنزل ویادرآتلیه رسوم زیبای دیگر هم دربین ماایرانیان نسل به نسل چرخیده وامروزه جزو آداب غیره انکارهرساله ماست هرجند که ثبت تصاویریاعکاسی یلدا چندسالیست که به واسته پیشرفت دستگاه های دیجیتالی مثل دوربین وگوشیهایی باکیفت بالای دوربین برای قراردادن درپیج های شخصی وچاپ آنهارایج شده ولی تعدادی ازاین آداب مثل

حافظ خانی توسط بزرگان جمع

خریدمیوه های فصل پاییز،میوه های خشک شده تابستان،آجیل مخصوص،شیرینی وهندوانه

جمع شدن افرادخانواده درمنزل بزرگترخانواده میباشد

شب یلدانزدایرانیان سمبلی ازبرکت،تندرستی،فراوانی وشادمانی است

هرچندکه دراین روزگار باید قبول کنیم به خاطر مشکلات اقتصادی برگزاری چنین مراسماتی برای همه ایرانیان امکانپذیر نیست ولی امیدواریم با مطالعه بیشتردرموردآداب ورسوم شب یلدا سنت های که کمترین هزینه رادارد پیشه کنیم. به آرزوی اینکه درسالهای آینده این شرایط تغییر کرده وهمه خانواده های ایرانی وعاشقان جشن شب چله به راحتی وبدونه دقدقه آن رابرگزارکنند

حتماعکاسی شب یلداوکریسمس روانجام بدین شاید سال آینده یکی ازبستگان کنار مانباشند این واقعیت روزگار است.آتلیه ویهان