رایج ترین قالب یا فرمت های ذخیره سازی تصویر

اطلاعاتی که از حسگر دوربین دیجیتال فرستاده میشود،پس از پردازش