تاریخچه عکاسی

❜❜شاید بتوان گفت دوربین عکاسی به شکل کنونی الهام گرفته