آموزش وگفته های برای عکاسی نوزاد

بهترین زمان عکاسی ازنوزاد هرگزعکس ازنوزادرا بین 8تا16روزگی فراموش نکنیدچراکه